Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

NGC7000 ένα μάλλον αδιάφορο κομμάτι...

Mount:EQ6
Camera:Atik 16HR
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Exposure:60/12/20 frames Ha/Sii/Oiii
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop

Ploatamon-Hellas

και ταυτόχρονα η τελευταία με την ΑΤΙΚ16HR.
Εντιμότατη κάμερα.