Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

NGC7380 Atik16Hr


Mount:HEQ5 Skyscan
Camera:Atik 16HR
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Exposure:36frames Ha
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa- Hellas

Με "δανεικό" οξυγόνο από πέρισυ.