Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

NGC2359


Mount:EQ6 Skyscan
Camera:Atik 16HR 
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Exposure: Ha175min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa - Hellas
Date: 27 -1-2012


 Το Ha από την ΑΤΙΚ και τα χρώματα από την QHY8...