Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

NGC2264 Christmass tree

Mount:HEQ5 Skyscan
Camera:Atik 16HR
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Handmade filter wheel
Filter:Baader Ha 7nm
Exposure: 450min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa - Hellas
Date:8-1-2011
--------------------------------------------------------------
No bias/darks/flats
Cosmetic correction only...
Καλύτερη αποθορυβοποίηση όταν ετοιμάσω darks κ.λ.π.