Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

NGC7000


Mount:HEQ5 pro
Camera:Atik 16HR
Lens:Nikkor 80-200mm ED2.8 @f/4
Focal lenght:120mm
Handmade filter wheel
Ha[ 13nm] R/G/B[Astronomik]
Exposure:100minHa 40minR 30minG 30minB
Guiding system:PHD/Meade DSI color/400mm lens
Software:Iris/MaximDL/Photoshop
Olympos observatory
Platamon/Pieria Greece
Date:12-7-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου