Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

NGC2682


Mount:EQ6skyscan
Camera:Atik 16HR
Lens:Nikkor 80-200mm ED2.8 @f/4
Focal lenght:200mm
Handmade filter wheel
Ha[Astronomik 13nm] R/G/B[Apogee]
Exposure:Ha- R 32min G 32min B 36min
Guiding system:PHD/Meade DSI color/300mm lens @f/5.6
Software:Iris/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa city
Date:26/2/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου