Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

NGC281 Atik16Hr


Mount:HEQ5 Skyscan
Camera:Atik 16HR
Telescope:Takahashi FS60-CB/Tak field flattener
Focal length:355mm->373mmF-ratio: 5.9->6.2
Exposure:74 frames Ha/Sii/Oiii
Guiding system:PHD/Meade DSI color/ED80 600mm
Software:Iris/Photoshop

Πετάξαμε και το 1/3 των λήψεων- καταστραφήκανε λόγω φωτορύπανσης/αντανακλάσεων- κατά τα άλλα καλά...