Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

NGC2264

Mount:EQ6 skyscan
Camera:QΗΥ8
Telescope:Astrotech Apo-65Q
Filter: Baader UHC-S
Exposure:150min
Guiding system:Meade DSI color- SW80ED / PHD
Software:Nebulosity/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa Hellas
Date:18-01-2012
 Προσέθεσα ακόμη 3 ώρες Ha (bin X1), αλλά η όλη διαδικασία θέλει ψάξιμο...