Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

M52 NGC7635

 
Mount:EQ6skyscan
Camera:Orion Starshoot Pro
Telescope:Astrotech Apo-65Q
Filter: Baader UHC-S
Exposure:35X15min
Guiding system:Meade DSI color- SW80ED / PHD
Software:Iris/Maxim/Photoshop
Lazarus observatory
Larissa Hellas
Date: 8-2011
-------------------
Πολύωρη λήψη και να μην "σπάζει" με τίποτε...