Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

NGC7000 ευρυτάτου πεδίου

Mount:EQ6skyscan
Camera:Orion Starshoot Pro
Lens:Nikkor 300mm ED F5.6
Filter: Lumicon Deep Sky 72mm
Exposure:110min
Guiding system:Meade DSI color- SW80ED / PHD
Software:MAXIM / Photoshop/Iris
Lazarus observatory
Larissa Hellas
Date:27-6-2011
μ'έναν φακό που μου θυμίζει συνταξιούχο που τον δείρανε τα ΜΑΤ...