Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

NGC4697

Mount:EQ6skyscan
Camera:Canon 350D Baader Ir filter/MPCC
Scope:Skywatcher 200/1000
Filter:None
Focal lenght:1000mm
Exposure:6X430sec
Iso:400
Guiding system:PHD/Meade DSI IImono Orion 90/900mm
Software:MaximDL Photoshop
Lazarus observatory
Larissa city
Date:21-5-2009

Η παραμόρφωση στο "2 η ώρα" στα φωτεινά αστέρια οφείλεται στον σωλήνα του εστιαστή.
Θα τον περιποιηθώ εν καιρώ.