Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

NGC 5775 GROUPMount:EQ6skyscan
Camera:Canon 350D Baader Ir filter/MPCC
Scope:Skywatcher 200/1000
Filter:None
Focal lenght:1000mm
Exposure:8X430sec
Iso:400
Guiding system:PHD/Meade DSI IImono Orion 90/900mm
Software:MaximDL Photoshop
Lazarus observatory
Larissa city
Date:26-5-2009
------------------------------------------------------------
Η φωτορύπανση έχει αυξηθεί αισθητά στην περιοχή μου...